Procedura: Podatek od środków transportowych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
Komórka
Opis sprawy
Podatek od środków transportowych
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Druk „Deklaracja na podatek od środków transportowych”
Druk deklaracji wraz z załącznikiem, do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta

Wymagane załączniki:
· Załącznik do deklaracji DT – 1
Miejsce składania pism
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Finansów i Budżetu – Referat podatków Żory ul. Al. Wojska Polskiego 25, pok. 405 (IV piętro) tel. (032) 43 – 48- 289
Termin i sposób załatwienia
Jeśli podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie złoży stosownej deklaracji, organ podatkowy wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania, a następnie wydaje decyzję o określeniu wysokości zobowiązania podatkowego.

Opłaty
brak
Podstawa prawna
· Art. 21 § 3 i art. 207 ustawy z 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekstj jedn. Dz.U z 2017r., poz. 201 ze zm.).
· Art. 8 – 12b ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1785).
· Uchwała Nr 157/XIII/15 Rady Miasta Żory z 26.11.2015r. w sprawie podatku od środków transportowych
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w biurze informacji Urzędu Miasta w Żorach, ul. Al. Wojska Polskiego 25.
Inne informacje
· Podatnicy podatku od środków transportowych, zobowiązani są do złożenia w terminie do 15 lutego deklaracji na podatek od środków transportowych, sporządzonej na formularzu według ustalonego wzoru.
· Zobowiązani są do skorygowania deklaracji w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego – w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności.
· Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Miasta w Żorach, ul. Al. Wojska Polskiego 25, pok. 405 (IV piętro) lub też na stronie internetowej www.bip.zory.pl.
· Podatek jest płatny na rachunek Urzędu Miasta Żory w ING Bank Śląski o/Żory nr konta:70 1050 1070 1000 0023 5248 3495.
W przypadku niezapłacenia podatku w terminie zostaną naliczone odsetki za zwłokę.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij