Procedura: Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Szczegóły sprawy

Symbol
7334 Ewidencja miejsc noclegowych
Wydział
BIURO PROMOCJI, KULTURY I SPORTU
Komórka
Opis sprawy
Prezydent Miasta Żory prowadzi ewidencję pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Żory.

Osoby świadczące usługi hotelarskie w obiektach innych niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu.
Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi tj. nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem. Obowiązek wpisu dotyczy także prowadzenie pola biwakowego.
Zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 196.) usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Ewidencja jest jawna w części objętej wpisem do kart ewidencyjnych obiektu. Karty te zawierają m.in.: określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie, adres siedziby, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – adres miejsca zamieszkania, nazwę i adres obiektu, informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług wraz z podaniem czasu trwania sezonu oraz informację o liczbie miejsc noclegowych. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o:
1. zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
2. uzyskaniu decyzji Marszałka Województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,
3. zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
4. zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych oraz zmianie ich struktury,
5. zmianie nazwy obiektu, danych dot. przedsiębiorcy, w tym danych teleadresowych, adresu poczty elektronicznej i strony internetowej,
6. zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych.
Kogo dotyczy
Zgłoszenie do ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obligatoryjne dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na: wynajmowaniu domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie w obrębie obiektu usług z tym związanych. Zgłoszenie dotyczy świadczenia usług hotelarskich w obiektach innych niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe oraz schroniska. Pod pojęciem innych obiektów mogących świadczyć usługi hotelarskie rozumie się na przykład: ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska itp. obiekty świadczące usługi hotelarskie . Świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca na gospodarstwach rolnych. Zatem przypominamy w szczególności rolnikom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne o obowiązku dokonania zgłoszenia! Zgłoszenie jest obowiązkowe bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Żory
2. Opis obiektu
3. Oświadczenie dotyczące spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
4. Kopia odpisu z KRS-u lub w przypadku osoby fizycznej kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub w przypadku rolnika kopia potwierdzenia płatności podatku rolnego i KRUS-u.
5. Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON
6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (w przypadku chęci uzyskania zaświadczenia o wpisie)
Miejsce składania pism
Biuro Promocji, Kultury i Sportu, Al. Wojska Polskiego 25, tel. 32 43 48 249
Termin i sposób załatwienia
Wpis do ewidencji następuje do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
Opłaty
Wpis do ewidencji jest bezpłatny. W przypadku chęci uzyskania zaświadczenia o dokonaniu wpisu wymagane jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Podstawa prawna
Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 196.)
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
Inne informacje
Wpisanie do ewidencji pola biwakowego jest możliwe na wniosek przedsiębiorcy po jego zaszeregowaniu przez Prezydenta Miasta Żory.
Ewidencja pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij