Procedura: Wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
ZESPÓŁ SPRAW SPOŁECZNYCH
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Organizator imprezy masowej nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy jest zobowiązany wystąpić do Prezydenta Miasta z wnioskiem
o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Wymagane załączniki:
opinie: Komendanta Miejskiego Policji w Żorach, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach, Kierownika Pogotowia Ratunkowego w Żorach, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku. Organizator imprezy masowej, nie później niż 14 dni przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, zwraca się do podanych służb o wydanie opinii,
graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa wraz z opisem, plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej, program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej,
informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik - co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te wynoszą odpowiednio 15 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 porządkowych na każde następne 100 osób,
wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika do spraw bezpieczeństwa),
pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy,
szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy masowej (dotyczy imprez, na które wstęp jest odpłatny),
pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki,
informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, informację o powiadomieniu właściwych ze względu na miejsce, na którym ma się odbyć impreza masowa – komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych w strefie nadgranicznej, dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej.
W przypadku gdy właściciel obiektu, na terenie którego odbywa się impreza masowa, posiada decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie, wydaną stosownie do przepisów prawa budowlanego, organizator imprezy masowej zwolniony jest z obowiązku przedkładania opinii i uzgodnień z Państwową Strażą Pożarną i inspektorem sanitarnym, jeżeli charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu.
Miejsce składania pism
Wnioski można składać w INFORMACJI: Aleja Wojska Polskiego 25 lub ul. Rynek 9.
Termin i sposób załatwienia
Prezydent Miasta wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez organizatora imprezy.

Miejsce załatwienia sprawy:
Zespół Spraw Społecznych - Żory, ul. Rynek 9, I piętro, pokój 100, tel. 324348134.
Opłaty
Opłata skarbowa: 82,00zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Opłatę skarbową należy uiścic w kasie Urzędu Miasta w Żorach ul. Rynek 9 lub na rachunek Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (j.t. Dz.U.2013.611 ze zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji strona może wnieść w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory.

Odwołanie organizatora imprezy masowej od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij