Procedura: Zgłoszenie robót budowlanych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Komórka
Opis sprawy
Zgłoszenie robót budowlanych
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek zawierający następujące elementy: nazwę inwestycji, rodzaj robót, adres inwestycji, numer działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków, rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót, termin rozpoczęcia robót. Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz w Punkcie Informacyjnym.

Wymagane załączniki:
· Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz dostępny na stronie internetowej urzędu lub w Punkcie Informacyjnym),
· 3 egz. szkicu, ewentualnie rysunków odpowiednich do zakresu wniosku,
· 3 egz. aktualnych map z określeniem zakresu wniosku,
· Projekt zagospodarowania działki lub terenu, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane – w odniesieniu do zgłoszenia zamiaru realizacji instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 , przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
· Ewentualnie prawomocna decyzja środowiskowa – zgodnie z wymogami przepisów szczególnych,
· Ewentualne uzgodnienie z dysponentami mediów w przypadku kolizji lub zbliżenia się do innych sieci uzbrojenia terenu.
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, tel. (32) 43 48 262 i tel. (32) 43 48 235
Termin i sposób załatwienia
Do 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych.

Opłaty
Brak
Podstawa prawna
Art. 29 art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U.z 2017r. poz. 1332 ze zm.).
Tryb odwoławczy
Odmowa przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych dokonywana jest w formie decyzji
o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji. Odwołanie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.
Inne informacje
· Zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
· Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.
· Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia,
· Organ wnosi sprzeciw jeżeli:
- zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
- budowa lub wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy,
- zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego (na 180 dni) w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
· Organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia , jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
- zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij