Procedura: Podatek rolny i leśny

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
Komórka
Opis sprawy
Podatek rolny i leśny
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
· Druk „Informacja o gruntach”
· Druk „ Informacja o lasach”
Druki wniosków do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta
Miejsce składania pism
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Finansów i Budżetu – Referat podatków Żory ul. Al. Wojska Polskiego 25, pok. 405 (IV piętro) tel. (032) 43–48-288, 43-48-289
Termin i sposób załatwienia
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. (art. 139 – 140 ustawy z 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekstj jedn. Dz.U. z 2017, poz. 201 ze zm.)

Opłaty
brak
Podstawa prawna
· Art. 207 i 210 ustawy z 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. 2017r. poz. 201 ze zm.).
· Art. 1 – 20 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016. poz. 617 ze zm.).
· Art. 1 – 13 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.z 2017 poz. 1821).
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w biurze informacji Urzędu Miasta w Żorach, ul. Al. Wojska Polskiego 25.
Inne informacje
· W celu wymiaru podatku rolnego istotne jest złożenie przez podatnika druku „Informacja o gruntach”, gdzie należy podać powierzchnię posiadanych użytków rolnych,
· W przypadku wymiaru podatku leśnego jest to druk „Informacja o lasach”, gdzie należy podać powierzchnię posiadanego lasu oraz określić jego wiek.
Na podstawie wypełnionej informacji organ podatkowy dokonuje wymiaru podatku rolnego bądź leśnego wydając decyzję w tej sprawie
· Druk wypełnia każda osoba, która nabyła grunt, lub posiada las, lub u której nastąpiły zmiany mające wpływ na wysokość podatku (wielkość powierzchni, sposób wykorzystania gruntów). O zaistniałych zmianach należy powiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty nabycia nieruchomości lub zaistnienia zmiany.
· Druki dostępne są w biurze informacji Urzędu Miasta przy ul. Al. Wojska Polskiego 25, bądź w pok. 405 (IV piętro) lub też na stronie internetowej www.bip.zory.pl.
· Podatek jest płatny na rachunek Urzędu Miast Żory w ING Bank Śląski o/Żory nr konta: 70 1050 1070 1000 0023 5248 3495. W przypadku nie zapłacenia w terminie zostaną naliczone odsetki za zwłokę.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij