Procedura: Wniosek na usuwanie drzew lub krzewów

Szczegóły sprawy

Symbol
6131 Zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów
Wydział
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów.

Wymagane załączniki:
1. Zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzew i/lub krzewów.
(Załącznik nie jest wymagany, w przypadku wniosku składanego przez: użytkownika wieczystego, spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową (w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali), zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, jak również właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego - jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń).
2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, określający usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
(Załącznik wymagany jest w przypadku, gdy wycinka związana jest z realizacją inwestycji, dla której wymagany jest projekt zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
3. Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
(Załącznik wymagany w przypadku wniosku składanego przez spółdzielnię mieszkaniową lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej).
4. Projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew i/lub krzewów, o ile są planowane (rysunek, mapa lub projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z informacją o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania).
Miejsce składania pism
Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta al. Wojska Polskiego 25, w Informacji na parterze. Wydział Inżynierii Środowiska pokój 107 telefon 32 43 48 202, e-mail: is@um.zory.pl
Termin i sposób załatwienia
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) sprawy są załatwiane niezwłocznie
Opłaty
Bez opłat - zgodnie z treścią zapisu zapisu w części III pkt 44, ppkt 6 w kol. 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)
Podstawa prawna
Określone w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Inne informacje
Planowane do usunięcia drzewa, krzewy powinny być opisane w inwentaryzacji wraz z opisem stanu zdrowotnego i naniesieniem na podkład mapowy
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij