Procedura: Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Komórka
Opis sprawy
Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek zawierający następujące elementy: nazwę i rodzaj oraz adres zamierzonej rozbiórki, numer działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków; przy złożeniu wniosku obowiązuje druk dostępny na dole strony oraz w Punkcie Informacyjnym.

Wymagane załączniki:

Zgoda właściciela obiektu.

Szkic usytuowania obiektu budowlanego.

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumentu wymagane przepisami szczególnymi.

W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

Ewentualnie upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
- Dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej

- Oświadczenie, że obiekt został wyłączony z użytkowania.
- Zgoda właściciela obiektu na jego rozbiórkę.
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, tel. (32) 43 48 261, tel. (32) 43 48 262 i tel. (32) 43 48 267
Termin i sposób załatwienia
Nie dłużej niż 65 dni od daty złożenia wniosku w urzędzie (z wyłączeniem terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, III piętro, pok. 301
tel. (32) 43 48 262, (32) 43 48 267.
Opłaty
Opłata skarbowa za pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36,00zł dokonana z chwilą złożenia wniosku. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miasta lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta nr : 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 w ING Bank Śląski uwaga - nie podlegają opłacie czynności urzędowe w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,- zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego
Podstawa prawna
Art. 32, art. 33 ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U.z 2017r. poz. 1332 ze zm).
Tryb odwoławczy
Odmowa wydania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę dokonywana jest w formie decyzji. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji. Odwołanie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.
Inne informacje
Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych opieką konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki nie jest mniejsza niż połowa wysokości;

obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij