Procedura: Przyjmowanie zawiadomień o imprezie artystycznej lub rozrywkowej

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
ZESPÓŁ SPRAW SPOŁECZNYCH
Komórka
Opis sprawy
Przyjmowanie zawiadomień o imprezie artystycznej lub rozrywkowej
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej, które w szczególności powinno zawierać następujące dane:
imię i nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji, rodzaj i charakter imprezy,
miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników, określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników.

Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej odbycia.

Wymagane załączniki:
Organ, do którego zostało złożone zawiadomienie o imprezie może zażądać załączenia do zawiadomienia zaświadczenia właściwych służb stwierdzającego, iż pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy artystyczne i rozrywkowe, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, odpowiadają wymaganiom przewidzianym prawem. W takim przypadku termin do złożenia zawiadomienia liczy się od dnia doręczenia zaświadczenia.
Miejsce składania pism
Termin i sposób załatwienia
Jeżeli w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy organizatorowi nie zostanie doręczona decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, oznacza to zgodę na jej przeprowadzenie.

Miejsce załatwienia sprawy:
Zespół Spraw Społecznych - Żory, ul. Rynek 9, I piętro, pokój 100, tel. 324348135.
Opłaty
Podstawa prawna
Art. 34 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U.2012.406)
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji o zakazie przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej wnosi się w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.
Inne informacje
Prezydent Miasta wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy artystyczne i rozrywkowe, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania nie odpowiadają wymaganiom przewidzianym prawem.

Obowiązki organizatora imprezy masowej w zakresie bezpieczeństwa tej imprezy reguluje ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (j.t. Dz.U.2013.611 ze zm.).

Wnioski można składać w INFORMACJI: Aleja Wojska Polskiego 25 lub ul. Rynek 9.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij