Procedura: Udzielanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI
Komórka
Opis sprawy
Udzielanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek o udzielenie licencji zawierający następujące informacje:
1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania,
2. adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
3. informacje o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG albo nr w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS,
4. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
5. określenie rodzaju transportu drogowego,
6. określenie rodzaju i liczbę pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego,
7. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem, o której mowa w art. 4 ust 1 rozporządzenia (WE) nr1071/2009 albo osoby , o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
8. określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Wymagane załączniki:
1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: „Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem” oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki , o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) 1071/2009, oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby.
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zdolności finansowej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
3. Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy.
4. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2, lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt 2.
5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia.
6. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy, osoby zarządzającej transportem drogowym lub uprawnionej na mocy umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, albo oświadczenia tych osób o niekaralności za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
7. Wykaz pojazdów samochodowych.

Dokumenty do wglądu:
1. Certyfikat kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie.
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej.
Miejsce składania pism
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji – Referat Inżynierii Miejskiej i Transportu, Żory, Al. Wojska Polskiego 25, II piętro, pokój 205.
Termin i sposób załatwienia
Nie później niż w ciągu miesiąca.
Opłaty
1. Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013.916). 2. Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013.916).
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2013.1414 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje
1. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.
2. Posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej:9 000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,5 000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy.
3. Organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydaje wypis lub wypisy z tego zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie zezwolenia, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij