Procedura: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szczegóły sprawy

Symbol
6232 Informacje o wytwarzaniu odpadów oraz sposobach gospodarowania odpadami
Wydział
ZESPÓŁ GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Komórka
Opis sprawy
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Nr 60/V/15 Rady Miasta Żory z dnia 26.02.2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.)
Kogo dotyczy
Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.
Wymagane dokumenty
brak
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Żory, 44-240 Żory, Rynek 9, Al. Wojska Polskiego 25, za pośrednictwem poczty, kuriera oraz drogą elektroniczną.
Termin i sposób załatwienia
Zgodnie z art. 6o. ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Opłaty
brak
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2017.1289)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.2017.201.ze zm)
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Odwołanie składa się w biurze informacji Urzędu Miasta w Żorach, Al. Wojska Polskiego 25.
Inne informacje
- Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Żory deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
- Zgodnie z art. 6m ust. 2 ww. ustawy, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Żory nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana,
- Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie bez wezwania, w terminach określonych Uchwałą Rady Miasta Żory Nr 315/XXVIII/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Żory (do 10 września, do 10 grudnia, do 10 marca, do 10 czerwca),
- Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nie zostały objęte nieruchomości niezamieszkałe – działalności gospodarcze, przedsiębiorstwa, instytucje, itp. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, czyli na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą.

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij