Procedura: Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie o zameldowanie lub wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie o zameldowanie lub wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
Kogo dotyczy
Postępowanie o zameldowanie dotyczy osoby, która nie może dokonać złoszenia zameldowania ze względu na wystąpienie przeszkód w zameldowaniu. Postępowanie o wymeldowanie dotyczy osoby, która nie dopełniła obowiązku wymeldowania się w związku z opuszczeniem miejsca pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu.
Wymagane dokumenty
- Wniosek o zameldowanie:
Formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego wraz z podaniem, w którym należy wskazać datę przybycia do lokalu oraz opis przyczyn uniemożliwiających zameldowanie.
- Wniosek o wymeldowanie.

Wymagane załączniki:
- Kserokopia dokumentu potwierdzającego własność lub najem lokalu.
- Dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej
Miejsce składania pism
Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Żory, ul. Rynek 9 (parter), tel. 324348101.
Termin i sposób załatwienia
Jeden miesiąc, w przypadkach szczególnie skomplikowanych wymagających postępowania wyjaśniającego 2 miesiące z jednoczesną możliwością przedłużenia postępowania z przyczyn niezależnych od organu.
Opłaty
Opłata skarbowa: 10,00. - od decyzji administracyjnej (wnoszona od każdej osoby pełnoletniej) Opłatę skarbową należy uiścic w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta w Żorach ul. Rynek 9 lub na rachunek Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389.
Podstawa prawna
art. 31 i art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 657)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami)
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta, w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje
Organ we własnym zakresie zbiera materiały dowodowe w sprawie.
Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu roztrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.
Wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem rostrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.
Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego albo czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij