Procedura: Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek o udzielenie licencji zawierający następujące informacje:
1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania,
2. informacje o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG albo nr w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS,
3. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
4. określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego,określenie czasu, na który licencja ma być udzielona.

Wymagane załączniki:
1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: „Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie” oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby.
2. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (potwierdzenie sytuacji finansowej):
· roczne sprawozdanie finansowe,
· dokumenty potwierdzające:
· dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
· posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,· udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
· własność nieruchomości.
4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

Dokumenty do wglądu:
1. Certyfikat kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie.
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej.
Miejsce składania pism
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, Referat Inżynierii Miejskiej i Transportu, pokój 205, telefon 43 48 259. Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta Al. Wojska Polskiego 25, w Informacji na parterze.
Termin i sposób załatwienia
Nie później niż w ciągu miesiąca.
Opłaty
Opłata za udzielenie licencji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013.916).
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2013.1414 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od otrzymania licencji.
Inne informacje
1. Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony.
2. Licencji udziela się przedsiębiorcy jeżeli znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000,00 euro.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij