Procedura: Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek (podanie) powinien zawierać następujące informacje:
1. Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
2. Cel zajęcia pasa drogowego (rodzaj robót, reklama, obiekt budowlany itp.);
3. Lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, powierzchnię reklamy oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego (pobocze, chodnik, jezdnia itp.);
4. Rodzaj, wymiary i powierzchnia urządzeń umieszczanych w pasie drogowym (przyłącze wodociągowe, kable, obiekty budowlane, reklamy itp.);
5. Wykonawcę robót;
6. Planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy załączyć:

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów;
2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa
na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć:
1. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia
robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
2. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót na żądanie zarządcy drogi należy dostarczyć:
1. projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym;
2. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.
Miejsce składania pism
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, Referat Inżynierii Miejskiej i Transportu, pokój 205a, telefon 43 48 226. Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta Al. Wojska Polskiego 25, w Informacji na parterze
Termin i sposób załatwienia
Organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania /art. 35 kpa/.
Opłaty
1. Wydanie zezwolenia jest zwolnione z pobrania opłaty skarbowej na podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt 8,9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015.783-j.t.); 2. Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się na podstawie Uchwały Nr 482/XLIV/10 Rady Miasta Żory z dnia 11.02.2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego. Opłatę naliczoną w zezwoleniu należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Al. Wojska Polskiego 25 lub przelewem na konto Urzędu Miasta Żory, ING Bank Śląski CBK Bielsko-Biała Nr 95105010701000002213477389.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460-j.t.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.2015.328), Uchwała Nr 482/XLIV/10 Rady Miasta Żory z dnia 11.02.2010 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2010 r. Nr 83 poz. 1388)
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory
w terminie 14 dni od daty doręczenia zezwolenia. Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij