Procedura: Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Wymagane załączniki:

- Dokument określający status jednostki, będącej osobą prawną lub nieposiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną albo dokument stwierdzający tożsamość osoby w przypadku osoby fizycznej.
- Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.
- Dokumenty stwierdzające, że posiada salę wykładową, pomieszczenie biurowe, plac manewrowy, pojazd przeznaczony do nauki jazdy.
- Dokumenty stwierdzające, że zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania.
- Dokumenty stwierdzające, że posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia.
- Oświadczenie, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą oraz znane i spełnia przedsiębiorca warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami. Oświadczenie powinno również zawierać:

- firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;


- podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

- Dowód dokonania zapłaty opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

- Do wglądu:
Dokument stwierdzający tożsamość osoby w przypadku wpisu do rejestru osoby fizycznej.
Miejsce składania pism
Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Komunikacji Rynek 9 (parter), tel.: 32 4348107.
Termin i sposób załatwienia
Do 7 dni.
Opłaty
Opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców - 500 zł. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta w Żorach ul. Rynek 9 lub na rachunek Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 71 1050 1070 1000 0023 0286 4679.
Podstawa prawna
- Art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tekst jednolity Dz.U. poz. 978 z 2017r. z późniejszymi zmianami).
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij