Procedura: Zgłoszenie rozbiórki obiektu

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Komórka
Opis sprawy
Zgłoszenie rozbiórki obiektu
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek zawierający następujące elementy: nazwę i rodzaj oraz adres zamierzonej rozbiórki, numer działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków. Dane charakterystyczne obiektu, tj. wysokość oraz odległości od granicy sąsiednich nieruchomości. Rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót. Termin rozpoczęcia robót. Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz w Punkcie Informacyjnym.

Wymagane załączniki:
· 3 egz. szkicu, ewentualnie rysunków odpowiednich do zakresu wniosku,
· Aktualna mapa z oznaczeniem obiektu/obiektów (lub jego części) przewidzianych
do rozbiórki.
· Oświadczenie, że obiekt został wyłączony z użytkowania
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, tel. (32) 43 48 261
Termin i sposób załatwienia
Do 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót rozbiórkowych.

Opłaty
brak
Podstawa prawna
Art. 30 ust. 5, art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U.z 2017r. poz. 1332 ze zm.).

Tryb odwoławczy
Odmowa przyjęcia zgłoszenia rozbiórki dokonywana jest w formie decyzji o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia rozbiórki. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji. Odwołanie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.
Inne informacje
Zgłoszenia rozbiórki wymagają:
- budynki i budowle – niewpisane do rejestru zabytków oraz nieobjęte opieką konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki nie jest mniejsza niż połowa wysokości;
- obiekty i urządzenia budowlane, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie
na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

· Zgłoszenia rozbiórki należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót rozbiórkowych. Do wykonania rozbiórki można przystąpić, jeżeli w terminie21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
· Organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, jeżeli rozbiórka tych obiektów:
- może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub
- wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij