Procedura: Udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbierania, przetwarzania odpadów

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbierania, przetwarzania odpadów
Kogo dotyczy
Posiadacz odpadów prowadzący zbieranie, przetwarzanie odpadów
Wymagane dokumenty
Wniosek posiadacza odpadów zgodny z art. 42 ust. 1 lub art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.).
Do wniosków, dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana
Miejsce składania pism
Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta Al. Wojska Polskiego 25, w Informacji na parterze Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Inżynierii Środowiska, pokój 413, telefon 43 48 243.
Termin i sposób załatwienia
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) sprawy są załatwiane niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 14 dni).

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty
Opłata skarbowa: Opłata skarbowa od wydania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w wysokości 616, 00 zł, opłata za wydanie pozostałych zezwoleń w wysokości 82,00 zł Opłatę uiszcza się z chwilą złożenia wniosku. Podstawa: ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827) Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej: 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 Inne opłaty: nie występują
Podstawa prawna
Art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od otrzymania decyzji
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij