Procedura: Udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tryb uproszczony

Szczegóły sprawy

Symbol
526 Realizacja zadań z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Wydział
BIURO RADY MIASTA
Komórka
Opis sprawy
Udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tryb uproszczony
Kogo dotyczy
Oferta realizacji zadania publicznego zgodna ze wzorem formularza określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej - Druk oferty do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady Miasta Żory.
Wymagane dokumenty
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
Miejsce składania pism
Biuro Rady Miasta, Żory Rynek 9, II piętro, p.211 tel: 43-48-119; 43-48-115.
Termin i sposób załatwienia
- W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszcza się ją na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Żory, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta.- Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art.19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.- Po upływie terminu, o którym mowa w art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
Opłaty
Opłata skarbowa – brak. Inne opłaty – brak.
Podstawa prawna
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. 2016, poz. 570).
Tryb odwoławczy
Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Inne informacje
Decyzję dotyczącą udzielenia dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Żory w drodze Zarządzenia.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij