Procedura: Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek o udzielenie licencji zawierający następujące informacje:
1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania
2. informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG albo nr w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS,
3. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
4. określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego,
5. określenie obszaru wykonywania przewozu,
6. określenie czasu, na który licencja ma być udzielona (od 2 do 50 lat).

Wymagane załączniki:
1. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 i 5 oraz w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
2. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki,
o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 2, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust.1 pkt 4.
3. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań technicznych określonych przepisami prawa o ruchu drogowym.
4. Kserokopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
5. Kserokopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.
Miejsce składania pism
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, Referat Inżynierii Miejskiej i Transportu, pokój 205, telefon 43 48 259. Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta Al. Wojska Polskiego 25, w Informacji na parterze.
Termin i sposób załatwienia
Nie później niż w ciągu miesiąca.
Opłaty
Opłata za udzielenie licencji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz. U. 2013. 916).
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2013.1414)
Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od otrzymania licencji.
Inne informacje
Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij