Procedura: Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Wymagane załączniki
1. Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierające dane określone w art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych albo raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obligatoryjne, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich.
3. Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.
4. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Miejsce składania pism
Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta al. Wojska Polskiego 25, w Informacji na parterze Wydział Inżynierii Środowiska pokój 413 telefon 32 43 48 264. e-mail: is@um.zory.pl
Termin i sposób załatwienia
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) sprawy są załatwiane niezwłocznie
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Opłata skarbowa: Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 205,00 zł (płatna na konto Urzędu Miasta Żory ING Bank Śląski CBK Bielsko-Biała Nr 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.) - część I pkt 45 załącznika do ustawy. Inne opłaty: nie występują
Podstawa prawna
art. 72 i art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1405)
Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od otrzymania decyzji
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij