Procedura: Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierający następujące informacje:
1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania,
2. informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG albo nr w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS,
3. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
4. określenie rodzaju i zakresu przewozów na potrzeby własne,
5. rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego.

Wymagane załączniki:
1. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki,
o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 albo oświadczenie o zamiarze współpracy
z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust.1 pkt 4.
2. Wykaz pojazdów samochodowych.
3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów z zaświadczenia.
Miejsce składania pism
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, Referat Inżynierii Miejskiej i Transportu, pokój 205, telefon 43 48 259. Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta Al. Wojska Polskiego 25, w Informacji na parterze
Termin i sposób załatwienia
Do 7 dni.
Opłaty
Opłata za udzielenie licencji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz. U. 2013. 916).
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2013.1414)
Tryb odwoławczy
Zażalenie zgodnie z treścią art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013.267 ze zm.)
Inne informacje
Zaświadczenie oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje się na czas nieokreślony.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij