Procedura: Podatek od nieruchomości

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
Komórka
Opis sprawy
Podatek od nieruchomości
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Druk „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”
Druki dostępne są w biurze informacji Urzędu Miasta przy ul. Al. Wojska Polskiego 25, bądź w pok. 405 (IV piętro) lub też na stronie internetowej www.bip.zory.pl.
Miejsce składania pism
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Finansów i Budżetu – Referat podatków Żory ul. Al. Wojska Polskiego 25, pok. 405 (IV piętro) tel. (032) 43 – 48- 288
Termin i sposób załatwienia
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. (art. 139 – 140 ustawy z 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.Dz.U. z 2017r, poz. 201 ze zm.)Opłaty
brak
Podstawa prawna
· Art. 207 i 210 ustawy z 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U 2017., poz. 201 ze zm).
· Art. 1 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1785).
· Uchwała Nr 300/XXIII/16 Rady Miasta Żory z dnia 27.10.2016r. (Dz. Urz. 5495) w sprawie podatku od nieruchomości.
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w biurze informacji Urzędu Miasta w Żorach, ul. Al. Wojska Polskiego 25.
Inne informacje
· W celu wymiaru podatku od nieruchomości istotne jest złożenie przez podatnika druku „Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, gdzie należy podać powierzchnię budynku mieszkalnego, powierzchnię lokalu mieszkalnego, bądź powierzchnię pozostałych zabudowań, w tym garażu, budynków gospodarczych itp. Na podstawie wypełnionej informacji organ podatkowy dokonuje wymiaru podatku od nieruchomości, wydając decyzje w tej sprawie.
· Druk wypełnia każda osoba, która nabyła nieruchomość, lub u której nastąpiły zmiany mające wpływ na wysokość podatku (wielkość powierzchni, sposób wykorzystania pomieszczeń i gruntów). O zaistniałych zmianach należy powiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty nabycia nieruchomości lub zaistnienia zmiany.
· Druki dostępne są w biurze informacji Urzędu Miasta przy ul. Al. Wojska Polskiego 25, bądź w pok. 405 (IV piętro) lub też na stronie internetowej www.bip.zory.pl.
· Za powierzchnię użytkową budynku w rozumieniu ustawy uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych
· Podatek jest płatny na rachunek Urzędu Miast Żory w ING Bank Śląski o/Żory nr konta: 70 1050 1070 1000 0023 5248 3495. W przypadku nie zapłacenia podatku w terminie zostaną naliczone odsetki za zwłokę.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij