Procedura: Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Komórka
Opis sprawy
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek zawierający następujące elementy: dotychczasową funkcję obiektu oraz planowaną funkcję obiektu, adres inwestycji, numer działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków.
Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz w Punkcie Informacyjnym.

3 egzemplarze:-
- -opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
-zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno - użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi i ew. z odpowiednimi uzgodnieniami oraz opiniami rzeczoznawców;
-oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz dostępny na stronie internetowej oraz Punkcie Informacyjnym);
- zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;· Ekspertyza techniczna wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;· Dla inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, tel. (32) 43 48 262 i tel. (32) 43 48 267
Termin i sposób załatwienia
Do 30 dni od dnia zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania.

Opłaty
Brak
Podstawa prawna
Art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U.z 2017r. poz. 1332 ze zm).
Tryb odwoławczy
Odmowa przyjęcia zgłoszenia jest w formie decyzji o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia.
Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji. Odwołanie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.
Inne informacje
- Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

- Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

- Jeżeli zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest związana z koniecznością wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – w takiej sytuacji należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.

- Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

- wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

- narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...)

- może spowodować niedopuszczalne:

- zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,

- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij