Procedura: Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi tzw. ślub konkordatowy

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
URZĄD STANU CYWILNEGO
Komórka
Opis sprawy
Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi tzw. ślub konkordatowy
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek zawierający dane wnioskodawcy i osoby z którą zamierza wnioskodawca zawrzeć związek małżeński.
Ponadto:
- Do wglądu dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński: dowód osobisty lub paszport;
- pisemne zapewnienie (przygotowane przez pracownika USC) o "braku istnienia okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed Kierownikiem USC;
- zezwolenie sądu opiekuńczego na zawarcie małżeństwa przed uzyskaniem wymaganego wieku (wymagany wiek dla mężczyzny i kobiety - 18 lat);
- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
1) pisemne zapewnienie (przygotowane przez pracownika USC) o "braku istnienia okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed Kierownikiem USC;
2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim
odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem (państwa, którego jest obywatelem) może zawrzeć małżeństwo poza granicami kraju albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu;
4) dokument tożsamości.
Miejsce składania pism
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego, Żory, Rynek 9, I piętro, pok. 106 tel. 324348126 i 324348127
Termin i sposób załatwienia
Zaświadczenie wydaje się niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów.
Opłaty
Opłata skarbowa: Opłatę skarbową w wysokości 84 zł uiszcza się na konto tego Urzędu Miasta, na terenie, którego zawarty bedzie związek małżeński. W przyadku gdy zwiazek małżeński zawarty będzie na ternie Żor, opłatę można uiścić bezpośrednio w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta Żory ul. Rynek 9 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Żory Aleja Wojska Polskiego 25 - ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389. Inne opłaty: brak
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2064 ),
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 682 j.t. ze zm.)

Tryb odwoławczy
W przypadku pisemnego powiadomienia stron o odmowie wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym, strona może zwrócić się do Sądu Rejonowego z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.
Inne informacje
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński aby otrzymać zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego, obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.

Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu ww zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się na podstawie złożonych zapewnień, o których mowa wyżej. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego do którego zwrócą się osoby wstępujące w związek małżeński. Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie zawarcia małżeństwa i zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, na podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij