Procedura: Przyznawanie dotacji celowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej

Szczegóły sprawy

Symbol
426 Wspieranie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za kulturę fizyczną
Wydział
BIURO PROMOCJI, KULTURY I SPORTU
Komórka
Opis sprawy
Dotacja może być wykorzystana na sfinansowanie lub dofinansowanie:
1. Przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie sportowym w określonej dyscyplinie sportu, w tym m.in. kosztów wynajmu obiektów i sprzętów niezbędnych do realizacji zadania, wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla trenerów, instruktorów i masażystów, organizacji obozów treningowych;
2. Udziału klubu w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, w tym m. in. kosztów obsługi sędziowskiej, medycznej i technicznej, transportu, ubezpieczenia zawodników, opłat startowych, licencji zawodników, ochrony w czasie zawodów, zakwaterowania i wyżywienia;
3. Kosztów bieżących z tytułu wynajmu, utrzymania lub remontu obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu oraz kosztów podatku od nieruchomości, jeżeli obowiązek zapłąty podatku od nieruchomości wynika z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
4. Kosztów z tytułu zakupu sprzętu sportowego oraz jego naprawy, a także medykamentów i materiałów wykorzystywanych bezpośrednio w działalności sportowej klubu;
5. Stypendiów sportowych klubu.
Kogo dotyczy
Klubów sportowych działających na terenie Gminy Miejskiej Żory, niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących cel publiczny z zakresu sportu.
Wymagane dokumenty
1. Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu; organizacje zarejestrowane w prowadzonej przez Urząd Miasta Żory ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej są zwolnione z obowiązku przedkładania załącznika do wniosku w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru;
2. Aktualny odpis statutu lub umowy spółki;
3. Licencja właściwego polskiego związku sportowego;
4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni;
5. Pisemne oświadczenie osób reprezentujących klub sportowy o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów.

Uwaga: wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginałach albo poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane do reprezentowania klubu.
Miejsce składania pism
Biuro Promocji, Kultury i Sportu, Al. Wojska Polskiego 25, III piętro, p. 312, tel. 32 43 48 295, III pietro, p. 305, tel. 32 43 48 249, 32 43 48 219.
Termin i sposób załatwienia
Wniosek o udzielenie dotacji należy składać do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma być udzielona dotacja. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kluby sportowe mogą składać wnioski w innym terminie.
Decyzja Prezydenta Miasta Żory w sprawie przyznania lub odmowy udzielania dotacji zapada w ciągu 30 dni od daty zaopiniowania przez Komisję. Obrady Komisji odbywają się po zatwierdzeniu budżetu miasta na rok, w trakcie którego będzie realizowane zadanie dofinansowane z dotacji.
Opłaty
Brak.
Podstawa prawna
Uchwała Rady Miasta nr 142/XII/15 z dnia 29 października 2015 r., Uchwała Rady Miasta Żory nr 422/XXXIV/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. oraz Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz. 857 z 2010 r. z późn. zm.).
Tryb odwoławczy
Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Inne informacje
Decyzję dotyczącą przyznania dotacji podejmuje Prezydent Miasta Żory w drodze Zarządzenia.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij