Procedura: Zgłoszenie budowy sieci lub stacji transformatorowej

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Komórka
Opis sprawy
Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych do 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych i kontenerowych stacji transformatorowych
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek zawiera:
1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu.
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3. Pełnomocnictwo (jeśli w sprawie ustanowiono pełnomocnika) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
4. Opłata skarbowa (budownictwo mieszkaniowe – zwolnione z opłaty skarbowej).
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, tel.: (32) 43 48 262 i (32) 43 48 235
Termin i sposób załatwienia
Przyjęcie zgłoszenia w terminie do 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku zgłoszeniowego budowy.
Opłaty
1. Od przyjęcia zgłoszenia obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym: - budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna za każdy 1m2 powierzchni użytkowej – 1,00 zł lecz nie więcej niż 539,00 zł; - innego budynku – 48,00 zł; - studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20,00 zł; - sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych o długości powyżej 1 kilometra – 2.143,00 zł; - sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych o długości do 1 kilometra – 105,00 zł. 2. W przypadku przyjęcia zgłoszenia budynku o funkcji mieszanej przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku, 3. W przypadku przyjęcia zgłoszenia obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony powyżej, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie. Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miasta lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta nr: 97 1050 1070 1000 0022 1347 7389 w ING Bank Śląski. 4. Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe w sprawach budownictwa mieszkaniowego. 5. Zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego. 6. Zwolnione z opłaty skarbowej jest przyjęcie zgłoszenia dotyczącego obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych.
Podstawa prawna
Art. 30 ust.1 pkt 1) w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a), 2b), 19a) Ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm)
Tryb odwoławczy
Odmowa przyjęcia zgłoszenie budowy dokonywana jest w formie decyzji o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji. Odwołanie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.
Inne informacje
Na terenie miasta Żory obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące 100% powierzchni terenów miasta.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustalone są w planie miejscowym. Wniosek zgłoszenia budowy i projekty budowlane przygotowuje się w oparciu o zapis z planu miejscowego (wypis i wyrys).

Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij