Procedura: Wydanie dowodu osobistego - wniosek składany w formie dokumentu elektronicznego

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Wydanie dowodu osobistego - wniosek składany w formie dokumentu elektronicznego
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
- wniosek o wydanie dowodu osobistego - opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
- aktualna kolorowa fotografia (wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku) o wymiarach 35mm x 45mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - w postaci pliku zawierającego fotografię o wymiarch co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.
Miejsce składania pism
System Elektronicznej Skrzynki Podawczej https://zory.eboi.pl/ Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP http://epuap.gov.pl/ Wniosek rozpatruje: Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Żory, ul. Rynek 9 (parter), tel. 324348110.
Termin i sposób załatwienia
Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony.
Opłaty
brak
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 391)
Rozporządzenie MSW z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015r. poz. 212)
Tryb odwoławczy
Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory
Inne informacje
Wniosek o wydanie dowodu osobistego sładany w formie dokumentu elektronicznego jest składany na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Wniosek składany w formie dokumentu elektronicznego zawiera podpis uwierzytelniony przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składany w postaci elektronicznej jest wnoszony do organu dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator - za wyjatkiem osoby, obowiązanej do posiadania dowodu osobistego, która może złożyć wniosek osobiście nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 - tych urodzin.
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również odwzorowanie cyfrowe orzeczenia o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.2) lub zawierający to orzeczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się odwzorowanie cyfrowe zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej albo zawierający to zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektonicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.
W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, do którego został złożony wniosek.
Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, chyba że osoba ta nie ukończyła 5 roku życia.
Tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij