Procedura: Podziały nieruchomości

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU
Komórka
Opis sprawy
Podziały nieruchomości
Kogo dotyczy
Osoba fizyczna/prawna posiadająca tytuł prawny do nieruchomości bądź osoba uprawniona do reprezentowania ww. osób poprzez posiadanie stosownego pełnomocnictwa (w przypadku osób prawnych należy pamiętać o właściwej reprezentacji zgodnej z zapisem w KRS), którego oryginał należy przedłożyć do wglądu
Wymagane dokumenty
1. Wniosek w sprawie podziału nieruchomości.
2. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Do wniosku ad.1 (w przypadku 1 właściciela)

1. wstępny projekt podziału – w 3 egz. ( dla nieruchomości stanowiącej własność jednej osoby)

2. odpis z księgi wieczystej, albo

- oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej.

Oświadczenie to, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści;

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, albo

- zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów:

3. wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków

4. opinia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z rzutami poszczególnych kondygnacji dzielonego obiektu budowlanego, na których przedstawiono przebieg projektowanej granicy- w przypadku gdy linia podziałowa przebiega przez obiekt.

5 pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków ( czy nieruchomość jest w rejestrze zabytków można sprawdzić na stronie www. geoportal. zory. pl. na warstwie zabytki).Do wniosku ad2 (w przypadku 1 właściciela):

1. 5 x ostateczny projekt podziału z zaznaczonymi kolorem czerwonym wydzielonymi nieruchomościami oraz w tym samym kolorze powierzchnie wydzielanych działek (dla nieruchomości stanowiącej własność jednej osoby)

2. 5 x wykaz zmian gruntowych(dla nieruchomości stanowiącej własność jednej osoby) i mapa uzupełniająca,

3. protokół z przyjęcia granic

4. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze wieczystej.Dokumenty wymienione w pkt. 1, 2, i 3 powinny być sporządzone przez geodetę uprawnionego w ramach dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25
Termin i sposób załatwienia
Przy wydawaniu postanowienia:

Do 30 dni – ( przy wnioskach kompletnych nie wymagających dodatkowych uzupełnień)
w sprawach trudnych do 2 miesięcy

Przy wydawaniu decyzji:

Do 30 dni ( przy wnioskach kompletnych nie wymagających dodatkowych uzupełnień)

w sprawach trudnych do 2 m-cy.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25, IV piętro pok. 411 tel. 032 4348291
Opłaty
Bez opłat. . (Art. 2 ust. 1 pkt. 1 litera „h” ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej – Dz.U. nr 225 z 2006 r., poz. 1635 z późniejszymi zmianami).
Podstawa prawnaUstawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 08. 1997 roku ( Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku- tekst jednolity)
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory. Odwołanie składa się w biurze informacji Urzędu Miasta w Żorach, ul. Al. Wojska Polskiego 25.
Inne informacje
Podział nieruchomości polega na stworzeniu nowej konfiguracji działek w dotychczasowych granicach nieruchomości, bez zmiany właściciela.

Skutkiem dokonania podziału nieruchomości (nie dotyczy podziałów zrealizowanych niezależnie od ustaleń planu miejscowego) jest wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej.

Opłata adiacencka - zgodnie z art. 4 pkt 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami przez opłatę adiacencką należy rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym jej podziałem. Ustalona stawka procentowa opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości z obszaru miasta Żory, wynosi 20% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed podziałem a wartością, jaką nieruchomość ma po podziale (art. 98 a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz.U. Nr 102 z 2010r., poz. 651 z późniejszymi zmianami).

Podziału nieruchomości można dokonać w postępowaniu:

- dwuetapowym - jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku braku planu, jeżeli nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi albo jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art.93 i art.94 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

- I etap – postanowienie o możliwości podziału,

- II etap – decyzja zatwierdzająca podział.

- jednoetapowym - niezależnie od ustaleń planu (art.95 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

- decyzja zatwierdzająca podział
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij