Procedura: Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Kogo dotyczy
Osoba zamieszkująca na terenie miasta Żory.
Wymagane dokumenty
- formularz meldunkowy
- dowód osobisty lub paszport - do wglądu
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym w szczególności: wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu
- pełnomocnictwo, jeżeli osoba działa przez pełnomocnika
Miejsce składania pism
Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Ewidencji Ludności, ul. Rynek 9 (parter), tel. 32 4348109, 32 4348108
Termin i sposób załatwienia
W dniu zgłoszenia zameldowania w urzędzie
Opłaty
brak
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 657)
Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 września 2011r. w sprawie okreśenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1852 z późniejszymi zmianami)
Tryb odwoławczy
W przypadku wystąpienia przeszkód w dokonaniu zameldowania, można złożyć wniosek o wszczęcie postępowania o zameldowanie. Postępowanie kończy się wydawaniem decyzji, od której stronie przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni składane za pośrednictwem Prezydenta Miasta.
Inne informacje
Osoba przebywająca na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Osoba dokonująca zameldowania na pobyt stały lub czasowy przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego.
Obowiązek meldunkowy można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij