Procedura: Ulgi w podatku od nieruchomości dla podatników prowadzących działalność gospodarczą

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
Komórka
Opis sprawy
Ulgi w podatku od nieruchomości dla podatników prowadzących działalność gospodarczą
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Podanie z uzasadnieniem zawierające następujące dane:

Oznaczenie strony składającej wniosek (Nazwa przedsiębiorcy/stwa, adres, NIP) oraz organu do którego jest wnoszone (Prezydent Miasta Żory)

Wymagane załączniki:
Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie podatnik otrzymał w okresie bieżącego roku kalendarzowego, w którym występuje o wsparcie oraz dwóch poprzedzających lat kalendarzowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Miejsce składania pism
Wydział Finansów i Budżetu – Referat podatków, opłat lokalnych i księgowości podatkowej Żory ul. Al. Wojska Polskiego 25, pok. 405 (IV piętro) tel. (032) 43 – 48- 288 (289)
Termin i sposób załatwienia
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w terminie dwóch miesięcy

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. (art. 139 – 140 ustawy z 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).
Opłaty
brak
Podstawa prawna
67 a , 67b, 207– Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U z 2017r., poz. 201 ze zm.),
Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 1453),
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w biurze informacji Urzędu Miasta w Żorach, ul. Al. Wojska Polskiego 25.
Inne informacje
Uzasadnienie prośby o udzielenie pomocy powinno zawierać wykazanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego

Należy wskazać rodzaj ulgi o którą wnioskodawca się ubiega (rozłożenie na raty, odroczenie terminu zapłaty podatku/zaległości podatkowej bądź umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę/opłaty prolongacyjnej)

Wskazanie rodzaju pomocy, o którą podatnik się ubiega (nie stanowiąca pomocy publiczne, stanowiąca pomoc de minimis)

Załączniki są wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Udzielenie pomocy przedsiębiorcom z sektora transportu oraz z sektora produkcji rolnej stanowi w każdym przypadku pomoc publiczną de minimis

Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij