Procedura: Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Szczegóły sprawy

Symbol
7034 Zezwolenia na prowadzenie usług komunalnych
Wydział
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Kogo dotyczy
Przedsiębiorca świadczący usługi komunlane w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami zawierający:
 imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
 proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska, ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności
 określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia
Załączniki:
 zaświadczenia lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne zawierający klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do terenu, na którym w myśl obowiązujących przepisów może być prowadzona działalność polegająca na prowadzeniu „Punktu zatrzymań dla bezdomnych zwierząt”,
 dokument potwierdzający zapewnienie w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej (nie dotyczy Wnioskodawcy będącego lekarzem weterynarii)
 potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory
Termin i sposób załatwienia
Organy administracji publicznej obowiązane są do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Opłaty
Opłata skarbowa w wysokości: 616,00 zł. Wpłata na konto numer: 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389
Podstawa prawna
art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)
Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij