Procedura: Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek podmiotu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Wymagane załączniki
1. Operat wodnoprawny (sporządzony zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) ,
2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,
3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
4. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
a. piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja,
b. pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych,
c. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.
Miejsce składania pism
Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta al. Wojska Polskiego 25, w Informacji na parterze. Wydział Inżynierii Środowiska pokój 413 telefon 32 43 48 264. e-mail: is@um.zory.pl
Termin i sposób załatwienia
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) sprawy są załatwiane niezwłocznie
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Inżynierii Środowiska pokój 413 telefon 32 43 48 264. e-mail: is@um.zory.pl
Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia w wysokości 217,00 zł (płatna na konto Urzędu Miasta Żory ING Bank Śląski CBK Bielsko-Biała Nr 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.) - część III pkt 24 załącznika do ustawy.
Podstawa prawna
art. 122 i 131 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.),
Tryb odwoławczy
Odwołanie do dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Inne informacje
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu, o którym mowa w art. 132 Prawa wodnego.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij