Procedura: Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG)

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
ZESPÓŁ SPRAW SPOŁECZNYCH
Komórka
Opis sprawy
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez Ministra do spraw Gospodarki
Wpisu do CEIDG dokonuje się na podstawie złożonego wniosku.
CEIDG w systemie teleinformatycznym prowadzi Minister właściwy do
spraw gospodarki.
Wniosek można złożyć na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl –
należy go podpisać zaufanym profilem lub podpisem elektronicznym .
Wniosek można też złożyć w formie papierowej w dowolnym urzędzie
gminy.
Kogo dotyczy
Dotyczy osób fizycznych prowadzących lub rozpoczynających działalność gospodarczą jednoosobową lub formie spółki cywilnej.
Wymagane dokumenty
- dowód osobisty lub paszport do wglądu.
- inny dokument (dotyczy cudzoziemców o których mowa w art. 13 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
- pełnomocnictwo w przypadku pełnomocników.
Miejsce składania pism
Dowolny urząd gminy. W Żorach - Zespół Spraw Społecznych Urzędu Miasta Żory, ul. Rynek 9 - I piętro, pokój 100 tel. 324348134 lub 324348135.
Termin i sposób załatwienia
Wpis dokonywany jest nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis.
Opłaty
Opłata skarbowa: Brak
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2013.672 ze zm.)
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje - w przypadku wpisów dokonanych do CEIDG po dniu 1 lipca 2011r. organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.
Inne informacje
CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG niezbędne dla uzyskania, zmiany albo skreślenia wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenia płatnika składek albo ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej, niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dokonaniu wpisu, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzyskaniu informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP) do:
1) Głównego Urzędu Statystycznego,
2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
- wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadanym numerze NIP.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij