Procedura: Opłata od posiadania psa

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
Komórka
Opis sprawy
Opłata od posiadania psa
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Druk „Oświadczenie o posiadaniu psa”
Miejsce składania pism
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Finansów i Budżetu – Referat podatków Żory ul. Al. Wojska Polskiego 25, pok. 405 (IV piętro) tel. (032) 43 – 48- 288
Termin i sposób załatwienia
Jeśli posiadacz mimo ciążącego na nim obowiązku nie dokona wpłaty opłaty, organ podatkowy wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania, a następnie wydaje decyzję o określeniu wysokości zobowiązania.


Opłaty
brak
Podstawa prawna
· Art. 21 § 3 i art. 207 ustawy z 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U z 2015r., poz. 613 ze zm.).
· Art. 18a ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w biurze informacji Urzędu Miasta w Żorach, ul. Al. Wojska Polskiego 25.
Inne informacje
· Posiadacze psów zobowiązani są do wpłaty opłaty bez wezwania w wysokości ustalonej przez Radę Gminy na dany rok podatkowy do dnia 31 maja lub w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa, jeżeli okoliczność ta nastąpiła po dniu 31 maja.
· Opłatę pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba posiadająca psa, weszła w jego posiadanie po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
· Posiadacze psów zobowiązani są do powiadomienia referatu podatkowego o okolicznościach mających wpływ na zwolnienie z opłaty lub wykreślenie z ewidencji.
· Druki oświadczeń o posiadaniu/nieposiadaniu psa dostępne są w Urzędzie Miasta w Żorach, ul. Al. Wojska Polskiego 25, pok. 405 (IV piętro) lub też na stronie internetowej www.bip.zory.pl.
· Opłata jest płatna na rachunek Urzędu Miast Żory w ING Bank Śląski o/Żory nr konta: 70 1050 1070 1000 0023 5248 3495. W przypadku niezapłacenia w terminie, zostaną naliczone odsetki za zwłokę.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij